Werkwijze

Hoe werkt het?

Upload uw logo(‘s) en/of afbeelding(en), geef de aantallen en afmetingen aan en u krijgt direct de prijs te zien. Wanneer u akkoord gaat, kunt u uw gegevens invullen en de bestelling plaatsen. Mocht u al een account hebben bij Magneetsticker.nl, dan kunt u gewoon inloggen zodat u niet opnieuw uw persoonlijke gegevens in hoeft te vullen. Om de bestelling af te ronden kunt u betalen via iDeal of via een overboeking. Na het voltooien van de bestelling wordt de factuur per email naar u toe gestuurd en binnen 8 werkdagen heeft u uw magneetsticker(s) binnen!

Wat voor formaten moet ik aanleveren?

Wij accepteren alleen bestanden met een schaalbare indeling (.eps of .pdf). Het uploaden van niet schaalbare bestanden (.jpg of .png) is niet mogelijk. De bestanden moeten een CMYK kleurindeling hebben en druk klaar zijn (300 dpi). Daarnaast moeten de bestanden een 3mm marge (snijruimte) hebben aan elke snijkant.

Is er een minimum afname?

Nee, Magneetsticker hanteert geen minimumafname, wij leveren ook enkele magneetstickers. Wij hanteren echter wel een minimum orderbedrag van €25,00 (zonder verwerkings- en verzendkosten). Is het orderbedrag van uw bestelling lager, dan ronden wij het orderbedrag af op €25,00. U bent uiteraard vrij om het formaat of de hoeveelheid te vergroten om tot het minimumbedrag te komen.

De voordelen op een rij

 • Formaat vrij naar keuze in elke kleur
 • Eigen creatie mogelijk
 • Eenvoudige (de)montage
 • Geen plakresten of andere sporen
 • Oneindig herbruikbaar
 • Sterke kleefkracht (zelfs tot snelheden boven 200 km/u)
 • UV-bestendig, niet vatbaar voor weersinvloeden
 • Veilig voor autolak
 • Meestal binnen één week geleverd
 • Duidelijk en voordelig geprijsd

Aanleverspecificaties

Om een hoogwaardig product te kunnen leveren moeten uw bestanden voldoen aan onze aanleverspecificaties. Magneetsticker accepteert alleen bestanden met een schaalbare indeling (.eps of .pdf). Het uploaden van niet schaalbare bestanden (.jpg of .png) is niet mogelijk. De bestanden moeten een CMYK kleurindeling hebben en druk klaar zijn (300 dpi). Daarnaast moeten de bestanden een 3mm marge (snijruimte) hebben aan elke snijkant.

Bent u niet zeker of uw bestanden voldoen aan onze aanleverspecificaties? U kunt bij uw bestelling kiezen voor een validatiecheck. Wanneer u hiervoor kiest, zal Magneetsticker uw bestand bekijken en bent u er zeker van de kwaliteit van uw magneetsticker. De extra kosten hiervoor bedragen €7,50.

Kunt u uw bestanden niet zo aanleveren dat zij voldoen aan onze aanleverspecificaties? Dan kunt u bij uw bestelling kiezen voor de optie bestandbewerking, wij zullen uw bestanden dan bewerken. De extra kosten hiervoor bedragen €17,50.

Tips voor een optimaal gebruik van de magneten

 • Het oppervlak dient voor het aanbrengen van de magneten schoon, stofvrij en droog te zijn;
 • Het is belangrijk dat u de magneten op een vlak oppervlak aanbrengt.

Bij gebruik op een auto:

 • Het gebruik van magneten op de motorkap raden wij af;
 • Magneetstickers kunnen beter niet op sier/stootlijsten geplaatst worden;
 • Wij adviseren om de magneten om de week van de auto te halen en beide oppervlakten goed droog te maken. Dit voorkomt eventuele problemen bij weersveranderingen;
 • Haal de magneetstickers altijd van de auto wanneer de auto wordt gewassen.

Betaling & bezorging

 • Betalen kan via iDeal of via een overboeking;
 • Uw bestelling wordt pas verwerkt wanneer de betaling voltooid is (bij iDeal is dit direct);
 • De factuur wordt per email naar u verzonden;
 • Bezorging binnen 8 werkdagen;
 • U krijgt bericht zodra uw bestelling verzonden is;
 • Te allen tijde kunt u de status van uw bestelling volgen in uw account.

Voorwaarden

1. Definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Magneetsticker.nl.
Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet of per e-mail.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Magneetsticker.nl en op alle overeenkomsten tussen de klant en Magneetsticker.nl. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Let op!
Aangezien drukwerk een "maat product" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de klant en Magneetsticker.nl komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Magneetsticker.nl, maar pas doordat Magneetsticker.nl de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).
Aanbiedingen van Magneetsticker.nl zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Annulering 

Wil de klant de met Magneetsticker.nl gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Magneetsticker.nl een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Magneetsticker.nl schriftelijk is bevestigd. 
De klant kan niet meer annuleren nadat Magneetsticker.nl aan de klant de statusvermelding “bij de drukker” heeft gestuurd.

Na annulering brengt Magneetsticker.nl bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen. 

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een magneetstickermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de magneetstickerkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een magneetstickermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de magneetstickerkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

5.2 Bij het plaatsen van de bestelling kan de klant de gewenste opmaak van het drukwerk uploaden op de website van Magneetsticker.nl. Dat uploaden gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website magneetsticker.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Magneetsticker.nl niet te aanvaarden. 
Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Magneetsticker.nl heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 

5.3 De klant kan ervoor kiezen dat Magneetsticker.nl een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“validatiecheck”). In dat geval gaat Magneetsticker.nl na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Magneetsticker.nl de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Magneetsticker.nl beoordeelt in het kader van de “validatiecheck” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. 

Kiest de klant niet voor “validatiecheck”, dan stelt Magneetsticker.nl de klant in staat de opmaak aan te leveren via het uploadproces op de website van Magneetsticker.nl.

5.4 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “validatiecheck”: met het bestand zoals door Magneetsticker.nl ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. 
Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.


6. Prijs, betaling

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Magneetsticker.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Magneetsticker.nl.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Magneetsticker.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Magneetsticker.nl aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Magneetsticker.nl heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn. 

7. Levering, risico tijdens vervoer

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Magneetsticker.nl. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt. 

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor de klant, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. 
Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Magneetsticker.nl alleen indien ze schriftelijk door Magneetsticker.nl werden aangegaan.

7.3 In de door Magneetsticker.nl opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Magneetsticker.nl. De levertijden die Magneetsticker.nl opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Magneetsticker.nl bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Magneetsticker.nl die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.

Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden. 

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. 
De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Magneetsticker.nl de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Magneetsticker.nl zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. 
De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Magneetsticker.nl zich van de goederen ontdoet.

8. Waartoe de overeenkomst Magneetsticker.nl verplicht, reclameren

8.1 Magneetsticker.nl zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. 
Magneetsticker.nl staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Magneetsticker.nl geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Magneetsticker.nl heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Magneetsticker.nl te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. 
Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Magneetsticker.nl doorgeven. 

De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.

Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. 
Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal Magneetsticker.nl met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft Magneetsticker.nl het recht om de klacht af te wijzen en is Magneetsticker.nl niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Als Magneetsticker.nl de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Magneetsticker.nl het betreffende drukwerk aan Magneetsticker.nl retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Magneetsticker.nl.
Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens Magneetsticker.nl terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Magneetsticker.nl de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Als herlevering bezwaarlijk is voor Magneetsticker.nl, kan Magneetsticker.nl kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren. 

9. Beperking van aansprakelijkheid van Magneetsticker.nl

9.1 De aansprakelijkheid van Magneetsticker.nl in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven. 

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Magneetsticker.nl.

9.3 Magneetsticker.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. 

De aansprakelijkheid van Magneetsticker.nl is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Magneetsticker.nl, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Magneetsticker.nl.

9.5 Magneetsticker.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3.
Magneetsticker.nl is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald. 

9.6 De klant zal Magneetsticker.nl vrijwaren en schadeloosstellen, als Magneetsticker.nl wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Magneetsticker.nl, niet voor rekening of risico van Magneetsticker.nl komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

10. Eigendomsvoorbehoud 

Magneetsticker.nl blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Magneetsticker.nl heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.
De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Magneetsticker.nl wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11. Inbreuk op rechten van derden

De klant staat er jegens Magneetsticker.nl voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.
De klant vergoedt Magneetsticker.nl alle schade en nadeel die Magneetsticker.nl lijdt indien en doordat het door Magneetsticker.nl geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Magneetsticker.nl tegen aanspraken van derden op dit punt. 

Magneetsticker.nl heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant. 

12. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt aan de zijde van Magneetsticker.nl in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. 
Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Magneetsticker.nl indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Magneetsticker.nl.

Contactinformatie

Magneetsticker
Amstel Businesspark
H.J.E. Wenckebachweg 49 E
1096 AK Amsterdam
E contact@magneetsticker.nl

Betaalgegevens
Ten name van: Blackorange
Rekeningnummer: 9436285
IBAN: NL75INGB0009436285
BIC: INGBNL2A
BTW-nummer: NL 8574.02.845.B01
KvK: 68344910